Semalt: 2021-nji ýylda maýa goýmagyň iň gowy SEO guraly näme?
Bäsdeşlik derňewi, ýeňiji marketing strategiýasyny taýýarlamagyň esasy elementlerinden biridir. Kanagatlanarly netijelere ýetmek üçin islendik SEO gullugy ýa-da ştatdan daşary SEO prowaýderi öz müşderisiniň pudagynda haýsy tendensiýalaryň agdyklyk edýändigini bilmelidir. Mundan başga-da, bäsdeşleriniň müşderileri özüne çekmek üçin näme edýändiklerini bilmelidirler. Çuňňur bäsdeş seljermesi bazardaky üýtgeşmeleri çaklamaga we bäsdeşleriň tendensiýalaryny we üýtgeýän strategiýalaryny has çalt duýmaga mümkinçilik berer.

Şu günki gollanmamyzda aşakdaky nokatlara esaslanyp bu mowzuk bilen has çuňňur öwrenmek kararyna geldik:

Bäsdeşlik derňewi kim we haçan edilmeli?

Bäsdeşlik derňewi hakykatdanam hemişe edilmeli. Diňe bazara girýärsiňizmi, eýýäm işleýärsiňiz; ýerli ýa-da dünýä derejesinde işlemek; ýa-da täze satuw meýdançalaryna girmegi göz öňünde tutmak; bäsdeşleriň özüni alyp barşyny kesgitlemek we synlamak, gazanmak we güýçli, üstünlikli iş döretmek üçin esasy ädimdir.

Bäsdeşiň derňewi ýalňyşmy?

Notok! Islendik kompaniýa üçin gowy tejribe.

Onuň içalyçylyk ýa-da diňlemek bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Bäsdeşlik derňewi 100% kanuny we köpçülige açyk maglumatlara esaslanýar.

Bäsdeşleriňiziň dürli iş we marketing ugurlary barada çuňňur bilim almak siziň kompaniýaňyz üçin köp artykmaçlyklary bar:
Bäsdeşlik derňewiniň maksady bilim we habarlylyk gazanmakdyr. Deňeşdirmek esasynda hereketleriňizi şoňa görä düzedip bilersiňiz.

Bäsdeş derňewiniň artykmaçlyklary näme?

Öňki atda olaryň käbiri hakda gürleşipdik. Şeýle-de bolsa, derňewiň ähmiýetine has gowy düşünmek üçin bu atda bu barada birneme gürleşmegi makul bildik.

Hakykatdanam, bäsdeşler barada jikme-jik maglumat, olaryň hereketlerini çaklamaga, maksatlary, taktikalary, güýçli we gowşak taraplary barada has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu bilim, gowşak taraplaryny artykmaçlyklara öwürmäge mümkinçilik berýär we derňewiň netijeleri bazara giriş strategiýalaryny, aragatnaşyk strategiýalaryny, satuw ýa-da paýlama meýilnamalaryny döredeniňizde maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýär.

Mundan başga-da, bäsdeşlik derňewi bäsdeşleriňizden artykmaçlyk gazanmak üçin aýrylmaz gural bolar. Mostadyňyzdan çykarmaň, köp halatda bäsdeşleriňiz bazarda sizden has uzak bolar we müşderileriňizi gazanmak aňsat iş bolmaz.

Bäsdeşleriňiziň strategiýasyny bilip, beýleki kompaniýalaryň arkaňyzda demiňizi duýup başlaýan wagtyny çaltlaşdyryp bilersiňiz. Munuň amala aşmagy üçin bäsdeşleriňizi gowy bilmeli, meýilnamaňyz bolmaly we belli bir maksada ýetmek üçin yzygiderli bolmaly. Netijede, doly işleýän işewürlik bilen bäsdeşlik strategiýasy size uly ylham we pudagyňyzyň iň gowy ýerinde bolmak üçin nädip hereket etmelidigiň görkezijisi bolar

Çuňňur bäsdeş analizini nädip üstünlikli etmeli?

Çuňňur derňewiň üstünliginiň SEO gurallaryna esaslanýandygyny bilmek möhümdir. Hakykatdanam, SEO gurallary bäsdeşleriňiziň sahypalaryndan gizlin maglumatlary almaga we has gowy strategiýalary teklip etmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, sahypaňyzyň ýagdaýyny bilmäge we näme edilmelidigini we nämäni gowulandyrmalydygyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Şeýlelik bilen, size kömek edip biljek SEO guralyny saýlamak möhümdir SEO taslamalaryňyzda üstünlik gazanyň.

Munuň üçin alada etme!

Aşakda, SEO hyzmatyňyzda üstünlik gazanmak üçin zerur bolan ähli funksiýalary birleşdirýän häzirki wagtda bazardaky iň oňat guraly taparsyňyz.

2021-nji ýylda maýa goýmaga mynasyp iň gowy SEO guraly?

Bazarda dürli aýratynlyklary hödürleýän SEO gurallary barha köpelýär. Şeýle-de bolsa, bu gurallaryň köpüsinde bolşy ýaly meşhur, işiňizi ýerine ýetirmek üçin zerur aýratynlyklar ýok. Şeýlelik bilen, birbada birnäçe abuna ýazylmazlyk üçin hakykatdanam ähli aýratynlyklary bolan gural gerek.

Islendik SEO üpjünçisiniň bu islegini kanagatlandyrmak üçin Semalt, rewolýusiýa SEO guralyny döretdi SEO bagyşlanan dolandyryş paneli. Bu gural, wezipäňizi aňsatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ähli aýratynlyklary birleşdirýär. Bu gural size mümkinçilik berýär:
Mundan başga-da, bu gural diňe bir öz web sahypaňyzyň ýerleşişiniň täsirini seljermäge däl, eýsem bäsdeşleriňiziň hereketlerini barlamaga hem mümkinçilik berýär.

mälimlik görkeziji artikl Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli pozisiýa işgärleriniň işi üçin zerur bolan başga-da köp möhüm elementleri we görkezijileri göz öňünde tutýar. Aşakda her kategoriýa üçin jikme-jik düşündirişleri tapyp bilersiňiz:

Örän netijeli audit geçirmek mümkinçiligi

Gözegçilik, web sahypasyny ýerleşdirmek prosesinde we iş başlamazdan ozal ýerine ýetirilýän esasy elementlerden biridir. Gözegçilik ukyby, berlen guralyň, web sahypasynyň salgysyna girenden soň, belli görkezijiler boýunça web sahypasynyň häzirki ýagdaýyny kesgitleýändigini aňladýar. Bular:
Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli bilen bu maglumatlaryň hemmesini gysga wagtda jikme-jik alarsyňyz.

Trafik derňewi

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, potensial traffik derňewiniň elýeterliligini göz öňünde tutýan SEO guralydyr. Saýlanan sözlemler üçin web sahypasynyň Google-da görünmegine esaslanyp, web sahypasyna girmek ähtimallygyna baha berýär.

Görünişe gözegçilik

Görünişe gözegçilik, esasy sözlemleriň top3, top10 we top50 pozisiýalarynda yzarlamak ukybydyr. Bu opsiýa bagyşlanan SEO dolandyryş paneli tarapyndan üpjün edilýär. Guralda, ykjam we iş stolunyň netijelerine, şeýle hem ykjam enjamlarda ýerli sözlemleriň görnükliligini tapyp bilersiňiz.

Aýratyn sözlemler üçin pozisiýa gözegçilik

DSD, şeýle hem, kampaniýaňyza goşýan aýratyn sözlemleriň görünmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Belli bir sözlemiň ýagdaýyna yzygiderli gözegçilik etmek bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu funksiýany DSD-de tapyp bilersiňiz.

Açar söz bazasy

Açar söz bazasy, saýlanan görkezijiler (meselem, görünmek, traffik, mazmun we ş.m.) nukdaýnazaryndan seljerilip bilinjek guralyň maglumatlar bazasyndaky açar sözleriň sanyny öz içine alýar.

Netijeleri süzmek ukyby

Filtrlemek, dürli görkezijilere görä netijeleriň segmentasiýasyny hödürleýän wariantdyr. DSD-de tapylan açar sözleri, mysal üçin, takmynan traffik, söz düzümindäki sözleriň sany ýa-da basylanlaryň sany boýunça süzüp bilersiňiz.

Maglumatlary eksport etmek ukyby

Maglumatlary eksport etmek ukyby, SEO bagyşlanan dolandyryş paneli ýygnalan maglumatlary faýl görnüşinde dürli formatda göçürip almaga mümkinçilik berýär - mysal üçin, PDF, CSV ýa-da JPG/PNG.

Maglumat ýygnamak döwri

SEO bagyşlanan dolandyryş paneli diňe bir häzirki maglumatlary däl, eýsem taryhy maglumatlary hem berýär. Bu, sahypaňyzyň görnükliligini ýa-da belli bir döwürde, mysal üçin 2020-nji ýyldan şu wagta çenli baglanyşyk profilini seljerip biljekdigiňizi aňladýar. Iň giňişleýin maglumat, 2020-nji we ondan aşakdaky maglumatlary ýygnaýan SEO Dedicated Dashboard tarapyndan berilýär.

Sahypanyň mazmunynyň özboluşlylygyny barlamak

Sahypanyň mazmunynyň üýtgeşikdigini ýa-da başga bir sahypadan ogurlanmandygyny bilmek möhümdir. Hakykatdanam, Google-yň bu tejribäni ýigrenýändigini we jeza bermekden çekinmeýändigini hemmämiz bilýäris. Şeýlelik bilen SEO dolandyryş paneli bilen, mazmunyň özboluşlylygyny barlamak üçin başga abuna ýazylmaly bolmaz.

Synag wersiýasy

SEO bagyşlanan dolandyryş paneli 14 günlük synag wersiýasyny hödürleýär. Bu döwürde adaty paketiň içine girýän ähli aýratynlyklara girip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, gural bilen tanyşmaga we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmezden ozal onuň öndürijiligini we netijeliligini bilmäge wagtyňyz bar.

Iň meşhur SEO gurallaryny SEO bagyşlanan dolandyryş paneli bilen deňeşdirmek

Häzirki wagtda SEO bagyşlanan dolandyryş panelinde hünärmenleriň kabul eden iň gowy SEO guralyna öwrülen aýratynlyklar bar. Simpleönekeý sebäbi, häzirki wagtda Ubersuggest ýaly bazardaky iň meşhur gurallar bilen deňeşdireniňde; Ahrefler; we Semruş SEO bagyşlanan dolandyryş paneli ähli funksiýalarynda has ösen. Mundan başga-da, beýleki 3-sinde ýok gaty möhüm goşmaça aýratynlyklar bar.

Şonuň üçin men sizi “Semalt Dedicated SEO” paneli bilen “Ahrefs”, “Ubersuggest” we “Semrush” ýaly derňew gurallarynyň arasyndaky tapawudy tapmaga çagyrýaryn.
send email